Termíny:

  • Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
    do 20.9.2020 vytvoria protokol a podpísaný, opečiatkovaný odošlú 2x príslušnému OÚ v sídle kraja.
  • Okresné úrady
    do 25.9.2020 vytvoria protokol za kraj a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR.