Termíny:

  • Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
    do 20.9.2022 vytvoria protokol a podpísaný, opečiatkovaný odošlú 2x príslušnému RڊS.
  • Regionálne úrady školskej správy
    do 25.9.2022 vytvoria protokol za kraj a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR.