Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie za školský rok 2019/2020

Škol (MŠVVŠ SR) 5-01
Rok2020
Mesiac09

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá MŠVVŠ SR.


Zber údajov bude zahájený v septembri 2020 !


Termíny:

  • Riaditeľstvo školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
    vytvorí protokol a do 20.9.2020 podpísaný, opečiatkovaný odošle 2x príslušnému OÚ v sídle kraja.
  • Okresné úrady v sídle kraja
    vytvoria protokol za kraj a do 25.9.2020 podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR.