Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie za školský rok 2021/2022

Škol (MŠVVŠ SR) 5-01
Rok2022
Mesiac09

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá MŠVVŠ SR.


Zber údajov bol ukončený !


Termíny:

  • Riaditeľstvo školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
    vytvorí protokol a do 20.9.2022 podpísaný, opečiatkovaný odošle 2x príslušnému RÚŠS.
  • Regionálne úrady školskej správy
    vytvoria protokol za kraj a do 25.9.2022 podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR.